KLAZULA INFORMACYJNA – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), na podstawie art. 13 tego rozporządzenia, informujemy, że:

Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zapisem i udziałem Pani/Pana bądź Pani/Pana dziecka w wydarzeniu i zawodach sportowych Run 4 a Smile, czyli Bieg po uśmiech organizowanych w dniu 01 czerwca 2019 r. jest Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409 (dalej jako „Administrator” lub „WSB-NLU”).

Dane kontaktowe Administratora: tel. 18 44 99 111, adres e-mail: rektorat@wsb-nlu.edu.pl

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach:

  • prowadzenia procesu rekrutacji/zgłoszenia na uczestnictwo zawodach Run 4 a Smile, czyli Bieg po uśmiech i kolejno w razie dokonania zgłoszenia w celach związanych z tym uczestnictwem, w tym ogłoszeniu zwycięzców Biegu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSB-NLU jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • promocji i informowania podmiotów trzecich o przebiegu zawodów Run 4 a Smile, czyli Bieg po uśmiech (w tym o uzyskanych przez uczestników wynikach) oraz związanych z tym działaniach WSB-NLU i inicjatywach przez nią podejmowanych, w tym wykorzystywania wizerunku osób biorących udział w zawodach utrwalonego na zdjęciach, filmach, bądź nagraniach wykonanych podczas tych zawodów – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast niezbędne dla możliwości skorzystania z udziału w zawodach Run 4 a Smile, czyli Bieg po uśmiech.

W oparciu o dane osobowe możemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

W związku z realizacją świadczonych usług WSB-NLU może przekazywać uzyskane dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  1. podmiotom, z którymi WSB-NLU ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków WSB-NLU przewidzianych prawem, ochrony praw WSB-NLU zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu WSB-NLU w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności WSB-NLU może przekazywać dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych; podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z WSB-NLU umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez WSB-NLU,
  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;
  3. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

WSB-NLU zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez WSB-NLU i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i WSB. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Każdy z Państwa prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do WSB-NLU z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 99 111 lub pod adresem e-mail rektorat@wsb-nlu.edu.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.